Medikal Turizm - Gezgel Turizm
Sağlık Turizmi

Medikal Turizm

Merhabalar! Medikal Turizm sayfamıza Hoşgeldiniz.

Medikal turizm, sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye Medikal turisti denilmektedir.

Medikal Turizm Nedir?

Medikal turizm, tıbbi tanı, tedavi, rehabilitasyon uygulamaları ile otelcilik, acentecilik, tanıtım, çevre, mimari, ekonomi vb. açılardan multidisipliner bir bakış açısı gerektirmektedir. Medikal Turizm, tıbbi, cerrahi veya diş hekimliğinin konusu içinde yer alan herhangi bir tedavi uygulamasını elde etmek amacıyla kişilerin kendi ülkelerinden farklı bir ülkeye seyahat etmeleri olarak tanımlanabilir

Medikal turizm, tıbbi tanı, tedavi, rehabilitasyon uygulamaları ile otelcilik, acentecilik, tanıtım, çevre, mimari, ekonomi vb. açılardan multidisipliner bir bakış açısı gerektirmektedir. Medikal Turizm, tıbbi, cerrahi veya diş hekimliğinin konusu içinde yer alan herhangi bir tedavi uygulamasını elde etmek amacıyla kişilerin kendi ülkelerinden farklı bir ülkeye seyahat etmeleri olarak tanımlanabilir

Yakın zamana kadar turistlerin yaptıkları seyahatlerin ana amacını yeni yerler keşfedip gidilen yerin doğal güzelliklerini gezmek, denize girmek gibi faktörler oluştururken günümüze doğru gelindiğinde bu maksatların yerini hastalıkların tedavilerinin yapılması, iklim ve hava şartlarından faydalanmak ile o ülkenin sağlık konusundaki yeraltı kaynakları ve teknolojilerinden faydalanarak iyileşmek suretiyle daha sağlıklı bir yaşam sürme amacı yer
almaktadır.

Turizm sektöründeki bu amaç değişikliğinin sebeplerinin başında artan ileri yaş nüfusu ve bazı hastalıkların iyileşme süreçlerinde belli yörelerdeki faktörlerin çözüm olması gelmektedir. Bu sebeple ülkeler turizm sektöründeki paylarını arttırmak ve ülke gelirine katkıda bulunmak amacı ile sağlık turizmi sektöründe büyük gelişme kat etmektedirler.

Çalışmanın ilk bölümünde sağlık turizmi kavramı ve sağlık turizmi türleri, ikinci bölümde medikal turizmi kavramı ve medikal turizmi geliştiren ve kısıtlayan etkenler, Türkiye ve dünyada medikal turizminin durumu, üçüncü ve son bölümde ise Türkiye ile medikal turizm faaliyetlerinde sürekli olarak büyüyen kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş bazı ülkelerin veriler ışığında karşılaştırılması yapılmıştır.

 Geçmişte bu terim genellikle az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelerdeki sağlık merkezlerine ziyaretler olarak gerçekleşirken, günümüzde uluslararası hasta dolaşımı yön değiştirmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden de uygun fiyatlar ve alternatif tedavi olanakları sebepleri ile diğer ülkelere sağlık turistleri

Medikal Turizmi

Saglik turizmi 2

Türkiye’nin medikal turizmi gelişmiş ülkeler arasında sayılması güçlü yönlerinden birini oluşturmasına karşılık; özellikle kamu hastanelerinde yabancı dil bilen çalışan sayısının az olması ve bürokrasinin yavaş işlemesi önemli zayıf yönlerini oluşturmaktadır. Önemli fırsatlar ülkeye ulaşım kolaylığı ve Türkiye’nin rakibi olan Güney Doğu Asya Bölgesi’nde salgın hastalık riskinin daha yüksek oranda olmasıdır.

Komşu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlık ve bunun ülkemize muhtemel yansımaları Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesinin önünde bir tehdit unsuru olarak görülmektedir. Araştırma sonucuna göre Hindistan diğer ülkelere göre ciddi oranda fiyat avantajı sağlamaktadır. Buna karşılık, Türkiye’de özel hastanelerinin önemli bir kısmının sağlık hizmetleri standartlarının uluslararası kurumlar tarafından onaylanmıştır. Nihai olarak Türkiye’nin güçlü yanlarının medya araçlarından faydalanılarak gerekli tanıtımlarının yapılması medikal turizmin gelişmesine katkı sağlayacak

SAĞLIK GÜZELLİK TURİZMİ TEDAVİ REHABİLİTASYON

 SPA
 Doğal Turizm
 Ekoturizm
 Kitle Turizmi
 Bitkisel Tedaviler
 Tamamlayıcı Tedaviler
 Elektif Cerrahi
 Plastik Cerrahi
 Eklem Replasmanı
 Kardiotorasik Servisler
 Diagnostik Servisler
 Kanser Tedavisi
 Göz Cerrahi
 Diyaliz
 İlave Programlar
 Yaşlı Bakım Programları
 Bağımlılık Tedavileri
Kaynak: Gonzales vd., 2001:20

Medikal Turizm Tanımı

Medikal turizm, turizm literatüründe yükselen bir trend olmakla birlikte çok yeni bir kavram değildir. Medikal turizm, tıbbi tanı, tedavi, rehabilitasyon uygulamaları ile otelcilik, acentecilik, tanıtım, çevre, mimari, ekonomi vb. açılarından multidisipliner bir bakışı gerektirmektedir. Medikal Turizm, tıbbi, cerrahi veya diş hekimliğinin konusu içinde yer alan herhangi bir tedavi uygulamasını elde etmek amacıyla kişilerin kendi ülkelerinden farklı bir
ülkeye seyahat etmeleri olarak tanımlanmaktadır

Medikal Turizmi Geliştiren ve Kısıtlayan Etkenler

Dünya genelinde medikal turizmi geliştiren ve kısıtlayan birçok etken bulunmaktadır.
Bu etkenleri ayrı ayrı aşağıdaki başlıklar şeklinde incelemek mümkündür (İçöz, 2009:2265).

Tablo 1. Medikal Turizmi Geliştiren ve Kısıtlayan Etkenler

Geliştiren EtkenlerKısıtlayan Etkenler
· Fiyat Farklılıkları

· Döviz Kuru Farklılıkları

· Teknolojik Gelişmeler

· Turistik Paket Sunumu

· Bekleme Süresinin Uzun Olması Sigorta Sektörlerinin Katılımı

· Turizm Unsuru

· Ülkedeki Yasakları

· Ulus Ötesi Emeklilik

· Ülkede Olmayan Tedavi

· Seyahat Firmaları

· Akredite Kuruluşlar

· Dış Kaynaklardan Faydalanma

·         İkna

· Destinasyona yönelik vize sorunu

· Sağlık kurum veya kuruluşlarına dayatılan lisans ve akreditasyon

· Para girişinde ekonomik kurallar

· Sigorta şirketlerinin sınırlayıcı maddeleri

· Alt yapıya ait sorunlar (sağlık kurumunun/kuruluşunun kapasitesi vb)

· Rekabet

 

Dünyada Medikal Turizm Destinasyonları

Saglik turizmi 1

Medikal turizm, pek çok nedenle ortaya çıkmış ve halen varlığını devam ettirmektedir. Sektör, yalnızca bir ülke ile sınırlı kalmayıp dünya genelinde pek çok ülkenin ve bölgenin dikkatini de üzerine çekmektedir.

Ekonomik kalkınma, uluslararası piyasada ülkeye pozitif bir imaj yaratmak, alternatif turizm seçeneği şeklinde kullanarak ülke turizmini mevsimlere dağıtmak vb. pek çok hedefle ülke medikal turizme doğru yönelebilir. Tablo 3’te medikal turizm sektörü açısından en fazla araştırılan ülkeler ve bu ülkelerin bulundukları bölgeler
verilmektedir (Muzaffar ve Hussain, 2007:217).

Tablo 2.Literatürde Medikal Turizm Destinasyonu Olarak En Çok Alıntılanan Yerler

AmerikaAvrupaAfrikaDiğer
Çin

Hindistan

İsrail

Ürdün

Malezya

Singapur

Filipinler

Kuzey

Kore

Tayvan

Türkiye

Arap Emirliği

Arjantin

Brezilya

Kanada

Barbados

Kolombiya

Kostarika

Küba

Ekvator

Meksika

Amerika

Jamaika

Belçika

Almanya

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

İtalya

Polonya

Litvanya

Portekiz

Romanya

Rusya

İspanya

Letonya

Kuzey Afrika

Tunus

Avusturalya

Medikal Turizm Kapsamında Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke

  1. Libya
  2. Almanya
  3. Irak
  4. Azerbaycan
  5. Rusya
  6. İngiltere
  7. Hollanda
  8. Romanya
  9. Bulgaristan
  10. Norveç

Sağlık Turizmi Türleri

Saglik turizmi 1 1

Medikal Turizm: Medikal turizm sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya da etkinlikleri içermektedir. Hastalığın iyileştirilmesi durumu; tıbbi check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer işlemleri kapsamaktadır

Termal Turizm: Sağlık turizmi içerisinde değerlendirilen, içeriklerinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme, zindeleşme ve tedavi gibi amaçlarla kullanımdan ortaya çıkan uygulamalar termal turizm içerisinde değerlendirilmektedir. Arkeolojik değerlendirmelerde Sümerlerin sıcak kaynakların etrafına bilinen en eski sağlık tesislerini inşa ettiği bulunmuştur. Bu tesisler bilinen ilk sağlık turizmi yapısı olarak görülebilir.

Yaşlı Turizmi (Geriatri Turizmi): Son dönemlerde sağlık turizminde yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçla yapılan seyahatler de sağlık turizminin yeni bir türü olarak turizm faaliyetlerinde yerini almaya başlamıştır. 3. yaş turizmi olarak da adlandırılan faaliyet, yaşlı turistlerin bakım ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri, bakım evlerinde eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılan uygulamalardır. Türkiye’nin 2014-2018 arası için hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda “İleri Yaş Turizmi” başlığında programa alınmıştır.

Engelli Turizmi: Engelliler için özel bakım, klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Türkiye’de Medikal Turizmi

Saglik turizmi 3

USHAŞ verilerine göre 2019 yılında gelen turist sayısı 662.087, turizm geliri 1.065.105 dolar , 2020 yılında gelen turist sayısı ise COVİD-19 pandemisi etkisi ile 388.150, turizm geliri ise 548 milyon dolar olmuştur. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir.

Bunun yanında Türkiye son yıllarda estetik ve özellikle saç ekimi konusunda dünya çapında bir merkez haline gelmiştir.

Dünya turizm hareketlerinde önemli bir paya sahip olan Türkiye, sahip olduğu altyapı olanakları, kaliteli sağlık hizmetleri, yetişmiş insan gücü, rekabetçi fiyat avantajı, devlet desteği, bulunduğu coğrafi konum itibariyle de sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikleri uygun iklim koşulları ile birleşen kaliteli turizm işletmeciliği ve dünyaca bilinen Türk konukseverliği ile medikal turizm alanında her geçen gün daha fazla pay sahibi olmaktadır
(Aydın, 2011:6).

Gidilmeyi planlanan ülkelerde sağlık tesisi seçiminde etkili olduğuna inanılan hastane akreditasyonu ülkelerin uluslararası medikal turizmi için ne kadar hazır olduklarının bir göstergesi olarak görülebilir. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar arasından Joint Commission International (JCI)’ın öne çıktığı gözlemlenmektedir.

Medikal turizm açısındanele alındığında Türkiye’nin göze çarpan en önemli avantajlarından biri akredite edilmiş sağlıktesislerinin fazlalığıdır. Türkiye, medikal turizm kapsamında Tayland’dan sonra en fazla JCI tarafından akredite sağlık tesisine sahip ülke konumundadır (http://dosyamerkez.saglik.gov.tr,
2017).

Türkiye yüksek akredite kuruluş sayısı ve diğer faktörler sayesinde tüm Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Ülkeleri’nden her yıl binlerce hastayı kendisine çekmektedir. Sayılarla geçmişe bakıldığı zaman 2008 yılında 74 bin, 2009 yılında 94 bin, 2010 yılında 110 bin, 2011 yılında ise 156 bin kişinin tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih ettiği görülmekte ve gelecek yıllarda bu sayının daha da artması
beklenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012)

Tablo 3. JCI Akreditasyonuna Sahip Destinasyonlar

ÜlkeDestinasyon Sayısı
Tayland

Türkiye

Hindistan

Singapur

Tayvan

Malezya

Meksika

61

45

36

19

15

14

8

Dünyada Medikal Turizm

Sağlık turizmi ve bileşenlerinin farklı tanımlarının yanı sıra sınırlı, tam olarak ölçümlenemeyen ve güvenilir olmayan veriler nedeniyle, sağlık turizmi pazarının büyüklüğünü tahmin etmek zordur. Sağlık turizmi pazar büyüklüğü Medikal Turizm Derneği (Medical Tourism Association) verilerine göre 2018 yılında 100 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerin Karşılaştırılması

Çalışmanın bu kısmında Türkiye ve seçilmiş ülkeler fiyat açısından, tedavi edilen hasta sayısı, kazanç, başlıca işlemler açısından, bir yıl içinde bakım sağlayabileceği hasta sayısı ve tahmini maliyetleri açısından karşılaştırma yapılacaktır.

Fiyat Açısından Karşılaştırma

Türkiye ve seçilmiş ülkelere ilişkin istatistikî karşılaştırmalara göre Hindistan’da diğer ülkelere göre ciddi oranda fiyat avantajı olduğu görülmektedir. Bu durum medikal turizmciler adına bir tercih nedeni olarak görülebilir.

Maliyet karsilastirmasi

Hasta Sayısı, Kazanç ve Başlıca İşlemler Açısından Karşılaştırma

2014 yılında Tayland organ nakli, kozmetik cerrahi, eklem replasmanı, diş sağlığı gibi işlemlerde 200.000 turiste hizmet vermiştir ve 1.150.000 dolar kazanç elde etmiştir. Singapur ve Malezya da yine bir bölümü farklı bir bölümü de aynı tıbbi müdahaleler ile sağlık turistlerini tedavi etmişlerdir. Konuya ilişkin farklı ülke ve farklı senelerdeki veriler Tablo 6’da verilmiştir. (Deniz, 2016:69)

Ülkelerin sağlık turizmi karşısında elde ettikleri kazanç durumları incelendiğinde ülkelere gelen turist sayısıyla ilişkili olarak gelirin de arttığı görülmektedir. Bununla beraber Tayland’da gelir en fazla Hindistan’da ise gelir en düşük durumdadır. Ayrıca Türkiye’de göz ameliyatları fiyat avantajı yönünden diğer ülkelere göre daha fazla tercih edilmektedir (Aydın vd. 2011:21).

Tahmini kazanclar

 

Sağlık Kurumlarının Bir Yıl İçinde Bakım Sağlayabileceği Hasta Sayısı ve Tahmini.

Maliyetleri Açısından İnceleme

İncelenen ülkelerde sağlık kurumlarının bir yılda bakım sağlayabileceği hasta sayısı ve medikal turizmi kapsamında tahmini maliyet durumu incelendiğinde, en yüksek hasta bakım kapasitesine 8.000.000 hasta bakımı ile Hindistan sahiptir. Bununla birlikte diğer ülkelerde hasta bakımına ilişkin kapasite hemen hemen birbirine yakındır.

Hasta sayisi

Medikal Turizm’de Türkiye’nin Swot Analizi

Türkiye, coğrafi konumunun yanında, Müslüman bir ülke olması, AB’ye giriş sürecinde bir takım reformları çok hızlı gerçekleştirmesi, bu süreçte uluslararası arenada tanınılırlığının artması sonucu, sağlık turizminde bir çıkış trendi yakalamıştır. Lakin Türkiye’nin sağlık turizmi pazarındaki güçlü ve zayıf yönleri, çevresel tehditler ve fırsatlar iyi bilindiğinde, bu çıkış trendinin sürdürülmesi ya da ivme kazandırılması mümkün olacaktır (Sağlık Bakanlığı, 2012:
61-62).

Güçlü Yönler

 Türkiye’nin sağlık alanında üstün teknolojisi ve nitelikli insan gücü ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılması
 Türkiye, matematiksel konumu Asya ile Avrupa’nın kesişim noktasında olması ve iklim koşullarının elverişli olması nedeniyle büyük bir avantaja sahip olması,
 Kamu hastanelerinde tam olarak olmasa da özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde teknik, fiziki, teknolojik altyapı ve uzman çalışanların istihdamı konusunda nitelik (eğitim ve deneyim düzeyleri) ve sayıca batı ülkeleri standartlarına sahip olması,
 Kullanılan cihazların pek çok ülke ile kıyaslandığında teknolojik olarak daha üstün olması,
 Sağlık kurumlarının uluslararası akreditasyona olan ilgisi ve yüksek sayıda akredite kuruluş sayısı sayesinde yüksek standardizasyon seviyesi
 Türkiye kullanılabilir termal kaynakları bakımından Avrupa’da birinci sırada ve Dünyada yedinci sırada yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2013).
 Yüksek standartlara ulaşmış kaliteli turizm tesisleri ve iyi yetişmiş yabancı dil bilen personel,
 Türk konukseverliği,
 Fatura v.b. hususlarda dünya ile entegre çalışılabilmesi,
 Türkiye’nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile komşu olması nedeniyle geniş bir kitleye hitap edebilmesi, Libya Almanya Irak Azerbaycan Rusya İngiltere Hollanda Romanya Bulgaristan Norveç

Diğer

 Avrupa‟da yaşayan ve sağlık hizmetini Türkiye‟de almayı tercih eden vatandaşlarımızın varlığı,
 Türkiye’nin AB’ye son yıllarda daha da yakınlaşması,
 Hastalar daha iyi hizmet almak için seyahat etmeye istekli olması,
 Türkiye’de sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyecek özellikle bazı ülkelerde bulunmayan turizm çeşitleri olması (özellikle ipek yolu turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, rafting turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi vs.)(Sağlık Bakanlığı, 2014)
 Ülkemiz sağlık hizmetleri Avrupa ülkelerinde verilen sağlık hizmetlerine nazaran aynı kalitede olup daha ucuzdur.
 Sağlık turizmiyle ilgili çeşitli yasal düzenleme ve devlet desteğinin olması
 Özellikle kökeni Türk olup Avrupa da yaşayan vatandaşlar ile ortak kültür ve bağ ile ülkemizde tedavi görmeye daha ilgili olmaları.( Sağlık Bakanlığı, 2014)
 Tarih boyunca birçok medeniyete hizmet etmiş olmamız nedeniyle farklı din ve inanıştaki insanlara hitap eden bir ülke olmamız.
 Son yıllarda dünyada ses getirecek organ nakillerinin yapılması

Zayıf Yönler

 Sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşımında istenilen özen, hız ve işbirliği içerisinde olmaması
 Medikal turizm Türkiye için henüz yeni ve bu nedenle henüz tam anlamı ile organize olmaması, hem devlet hem de özel sektördeki çok az sayıda kuruluşun medikal turizmi konusunda aktif bir çaba içerisinde olması
 Sağlık turizmi ile ilgili pazarlama stratejileri ve araştırmalarına gereken önem verilmemektedir. Sağlık turizmi ile ilgili tanıtımlar, uluslararası arenada yeteri kadar yapılmamaktadır. Ayrıca Bazı ülkelerin Türkiye ile ilgili negatif kanaate sahip olması ülkemiz açısından olumsuz bir etkiye sebep olmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, 2013)
 Özellikle kamu hastanelerinde yabancı dil bilen çalışan sayısının az olması
 Sağlık çalışanlarının Avrupa sağlık mevzuatı ve hasta hakları ile ilgili bilgileri yetersizdir
 Yabancı kamu sigortaları ile uluslararası çalışmaların getirdiği kısıtlamalar
 Bürokrasinin yavaş işleyişi,
 Kamu hastanelerinin çok azının akredite olması,
 Ulusal ölçekte medikal turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına alacak ve denetleyecek kapsamlı sistem ve süreçlerin geliştirilerek henüz işlerlik kazandırılmaması,
 Yetersiz pazarlama, reklâm ve iletişim sebebi ile özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza ülkemizin sağlık imkanlarının iyi tanıtılmaması
 Terör olayları nedeniyle ülkemize gelen turist sayısında ciddi azalışlar yaşanmaktadır.
 Komşu ülkelerimizde yaşanan iç savaş ve diplomatik anlaşmazlıklarımız nedeniyle
gelen turist sayısında azalış yaşanmaktadır.
130
 AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım uygulaması henüz ülkemizi kapsamamaktadır
 Sağlık turizmi hepsinden öte bir turizm stratejisi gerektirir. Turizm konusunda
donanımlı, temsil ve ikna gücü yüksek nitelikli yöneticilerin sayısı azdır.

Fırsatlar

 Zengin yer altı kaynaklarından henüz etkin bir şekilde faydalanılamamaktadır. Termal tesisler, spa/welness sektörü Türkiye için yüksek gelişme potansiyeli olan fırsatlardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).
 Dünyada artan yaşlı nüfusun oranı sebebiyle yaşlanan nüfusa sahip ülkelerin sağlık hizmetleri taleplerinde önemli artışlar yaşanmaktadır. Bu durum Türkiye için önemli bir pazar fırsatı oluşturmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016).
 Ulaşım kolaylığı.
 Türkiye’nin rakibi olan Güney Doğu Asya Bölgesi’nde salgın hastalık riski daha yüksek oranda olması Türkiye açısından bir avantaj sağlamaktadır.
 Türkiye’nin uluslararası arenada artan gücü ve buna paralel oluşan olumlu algısı
 Türkiye’nin coğrafi ve sosyo-politik konumunun birçok ülke vatandaşı için sağlık hizmetini ülkemizde almak için tercih nedeni olması.
 Türkiye de sağlık turizmi ile ilgili birçok yasanın düzenlenmeye başlanması
 Sağlık turizminin sağlık bakanlığının stratejik eylem planında ve Türkiye’nin onuncu kalkınma planında ayrıntılı olarak yer alması.
 11 Eylül Terörist saldırısından sonra Orta doğudaki Müslümanların ABD ve Avrupa ya gidişleri ve ilişkileri her alanda azaldığı ve zorlaştığı gibi sağlık hizmeti alımında olumsuz yönde etkilenmesi ülkemizi bu konuda daha güçlü hale getirmiştir. (Sağlık Bakanlığı, 2014).
 Havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi.

Tehditler

 Ülkemizde yaşanılan üzücü gelişmeler uluslararası arenada ülkemize gelen turist ve
dolayısıyla sağlık turisti sayısının olumsuz etkilemektedir.
 Politik çatışmaya açık Orta Doğu’ya yakın bir coğrafyada yer alması
 Komşu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlık ve bunun ülkemize muhteme lyansımaları Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesinin önünde bir tehdit unsurudur (Barca vd., 2013).
 Yurtdışından gelen hastalarla bulaşıcı hastalıkların ülkede yayılması ihtimali vardır.
 Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin rakibi oldukça fazladır. Çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri, Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri, İsrail, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri bu rekabet pazarının içerisinde yer almaktadır.
 Sağlık turizmi gelirlerinin maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle hekimler daha çok özel sağlık kuruşlarında çalışmaya yönelmektedir (SATURK, Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Önemi, 2016).
 Nitelikli doktor ve sağlık personelinin kamudan daha fazla kazanabilecekleri özel hastane ve sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri nedeniyle kamu hastanelerinde nitelikli doktor ve sağlık personeli sorunu ortaya çıkabilecektir.
 Yurt dışından gelen hastaların ekonomik getirisinin yurt içindeki hastaların getirisine oranla daha fazla olabilmesinden dolayı, hastanelerin yurt dışından gelen hastalara odaklanması sonucunda, yurt içindeki hastalara verilen hizmet kalitesinin düşmesi ya da özel sağlık sektörünün kendi halkına hizmet sunmaktan vazgeçme ihtimali ile sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluklar olabilecektir.
 Dünyanın titizlikle üstünde durduğu, insan ve hasta hakları konularında gerekli duyarlılık gösterilmemektedir.
 Avrupa basınına yansıyan terör haberleri vb. sayılabilir

Saglik turizmi nasil yapilir

Sonuç ve Öneriler

Son zamanlarda ehemmiyeti giderek artan medikal turizm, Türkiye’nin turizm ve sağlık sektöründe olumlu gelişmeleri sağlayacağı düşünüldüğünden oldukça önemlidir. Medikal turizm alanında hem sağlık, hem de turizm sektöründe çalışan şirketlerin, hastanelerin, ilgili bakanlıkların dikkatinin çekilebilmesi için hazırlanan bu çalışmada Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmış ve rakip ülke uygulamaları incelenmiştir.

Araştırma sonucuna göre Hindistan diğer ülkelere göre ciddi oranda fiyat avantajı sağlamaktadır. Bu durum medikal turizmcileri adına bir tercih nedeni olarak görülebilir. Türkiye’de ise fiyatlar ortalama fiyatların altındadır. Bu durum Türkiye’ye fiyat avantajı sağlamaktadır.

Tayland’da gelir en fazla Türkiye’de ise gelir en düşükler arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’de göz ameliyatları diğer ülkelere göre daha fazla tercih edilmektedir. Türkiye’de özel hastanelerinin önemli bir kısmının sağlık hizmetleri standartlarının uluslararası kurumlar tarafından onaylandığı ifade edilmektedir.

JCI tarafından akredite edilmiş özel hastane sayıları bunun göstergesidir. Akreditasyon edilmiş kurumlar açısında
değerlendirildiğinde Türkiye avantajlı bir konumdadır. Tayland’dan sonra 45 akredite edilmiş kuruluş sayısıyla ikinci sırada yer almaktadır.

Medikal turizmi ve turist sağlığı konularında yapılacak yeni bilimsel araştırmaların ve edinilen bulguların sektörün yönetici ve yatırımcıları ile paylaşılması hem ülkemiz açısından hem de diğer ülkeler ile rekabet edebilme açısından medikal turizminin gelişimini destekleyecektir.

Birçok ülkede medikal turizm ile ilgili akademik düzeyde çalışmalar bulunmakla birlikte, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığı, Türkiye’nin medikal turizm pastasından yeterli payı alamadığı lakin gerekli tedbirlerin hassasiyetle alınarak Hindistan, Tayland, Singapur ve Malezya gibi ülkelerin önüne geçerek bir marka haline dönüştürülmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

Bu alanda dünya ölçeğinde rekabet üstünlüğü elde etmek ve sürdürebilmek için konjonktürel veya doğaçlama çözümler yerine uzun vadeli “vizyoner rekabetçi stratejiler” çerçevesinde bilinçli ve planlı yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Yarattığı yüksek katma değer nedeniyle, medikal turizmi gelişmiş ülkelerin büyük yatırımlar yaptıkları ve dolayısıyla rekabetin her geçen gün arttığı bir sektör haline gelmektedir.

Yapılan çalışma kapsamında öneriler şu şekildedir:

 Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliğine gidilerek medikal turizm öncelikli politikaları geliştirilmeli, Türkiye’nin her bölgesi medikal turizm, sağlık turizmi, SPA ve Wellness, ileri yaş turizmi, engelli turizmi, vb. branşlardan en az biri ile markalaşmalıdır.
 Analizi yapılan ülkelere baktığımızda, her birinin değişik açılardan üstünlükleri olduğu gibi, olumsuz yanları, riskleri de bulunmaktadır. Gelişen dünyada olumsuz durumları olumlu yöne çevirip uygulayan ülkeler kendilerini daha çok geliştirmişlerdir. Bu durumda da diğer ülkeler için sektörle ilgili tehdit niteliği taşımaktadırlar.
 Medikal turizm konusunda ülkedeki bütün sağlık kuruluşları için ortak bir rehber hazırlanmalı, markalaştırılmalıdır.
 Türkiye’de sağlık turizminin gelişmesi ve diğer ülkeler ile rekabet edilebilecek bir yapıya kavuşması için uluslararası tanıtım ve pazarlama çalışmalarına önem verilmeli, bu çalışmalar devlet tarafından desteklenmelidir.
 Sağlık turizminin geliştirilmesi için sektörler arası işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
 Turizm Bakanlığı, dış temsilciliklerde hedef olarak seçilecek ülkelerde medikal turizm ile ilgili şube kurmalı ve çalışmalarına başlamalıdır.
 Medikal turizm alanında çalışmalarını sürdüren kamu veya özel işletmelerin istatistiksel verilerini düzenli ve ayrıntılı bir şekilde tutulması sağlanmalıdır.
 Sağlık kuruluşlarının medya araçlarından faydalanılarak gerekli tanıtımlarının yapılması medikal turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Medikal Turizm sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim ile iletişime geçmek için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Size nasıl yardımcı olabiliriz.